ໜ້າຫຼັກກອບ

ພິທີນຳສະເໜີໂຄງການກ່ຽວກັບໂຄງການສຶກສາ ແລະ ການສ້າງຕົວແບບໃນວຽກງານການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການບໍລິຫານ ວັນທີ 28 ມັງກອນ 2022, 9:00-16:00 ທີມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ,  ຫຼວງພະບາງຄິກເພື່ອເບິ່ງ : ຮູບພາບບັນຍາກາດໃນໂຄງການ


#ພິທີເປີດຝຶກອົບຮົມ
# ໂຄງການຝຶກອົບຮົມ ພາວະການເປັນຜູ້ນຳຂອງຮາກຖານສະຫະພັນແມ່ຍິງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸກມິຢ່ອງ ສ.ເກົາຫຼີໃຕ້. ພາຍໃຕ້ທືນ ສະໜັບສະໜູນ Unessco-Unitwin ຄັ້ງວັນທີ່ 29-30 ພະຈິກ 2021.


ໂຄງການຝຶກອົບຮົມ ໄອຊີທີ ແລະ ພາວະການເປັນຜູ້ນຳຂອງຮາກຖານສະຫະພັນແມ່ຍິງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸກມິຢ່ອງ ສ.ເກົາຫຼີໃຕ້. ພາຍໃຕ້ທືນສະ ໜັບສະໜູນ Unessco-Unitwin ຄັ້ງວັນທີ່ 9-13 ສິງຫາ 2021
ທ່ານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງຮູບພາບຕາມລີ້ງນີ້:https:https://drive.google.com/drive/folders/1ySWZUFB4ZHkZc5tetQwNHI6lvDqmbQqE