ໜ້າຫຼັກກອບ

#women’s leadership and ICT skill workshop for female students by Souphanouvong University and Sookmyung University. Supported by Uneso-Unitwin Aug 8-12/2022
#ໂຄງການຝຶກອົບຮົມພາວະການເປັນຜູ້ນຳ ແລະ ໄອຊີທີ ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາເພດຍິງ ໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸກມຍອງ ສ.ເກົາຫຼີ. ສະໜັບສະໜູນໂດຍ Souphanouvong University and Sookmyung University. ຄັ້ງວັນທີ 8-12 ສິງຫາ 2022