ການເງີນ

ຫ້ອງການການເງີນ

ຈຸດປະສົງ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ກຳນົດທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ຫນ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ, ລະບອບແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ເພື່ອ​ເປັນບ່ອນອີງທາງດ້ານນິຕິກຳ ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການ ການເງິນ ໃນການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ, ແຜນຍຸດທະສາດໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລະບຽບກົດຫມາຍຂອງລັດ. ​

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ
ຫ້ອງການ ການເງິນຂຽນ​ຫຍໍ້ ‘’ກງ’’​ເປັນ​ກົງຈັກ​ດ້ານ​ບໍລິຫານ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ອະທິການບໍດີດ້ານວຽກງານຫ້ອງການ ການເງິນ, ເປັນໃຈກາງໃນການປະສານງານດ້ານວຽກງານການເງິນກັບບັນດາຄະນະວິຊາ, ຫ້ອງການ, ການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ຢູ່ພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລສຸພາ​ນຸວົງ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ຫນ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ
ຫນ້າທີ່
ຫ້ອງການ ການເງິນມີຫນ້າ​ທີ່​ດັ່ງນີ້:

 • ສຶກສາອົບຮົມດ້ານການເມືອງ-ແນວຄິດ, ຄຸນສົມບັດ ແລະ ລະບຽບກົດຫມາຍຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ພາຍໃນຫ້ອງການ ການ​ເງິນໃຫ້ເປັນພົນລະເມືອງດີຂອງຊາດ.
 • ຈັດ​ຕັ້ງ​ຜັນ​ຂະຫຍາຍ​ດຳລັດ, ຂໍ້​ກຳນົດ, ມະຕິຄຳສັ່ງ, ລະບຽບຫຼັກການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການເງິນ ແລະ ຊັບສິນຂອງລັດ, ສ້າງລະບົບກົນໄກໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.
 • ສ້າງແຜນງົບປະມານປະຈຳປີ, ປະຈຳງວດ, ແຜນລາຍຮັບ, ລາຍຈ່າຍ ແລະ ເງິນລາຍຮັບວິຊາການ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ.
 • ຈັດສັນງົບປະມານປະຈຳປີ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ຈາກລັດຖະບານຕາມລະບຽບຫຼັກການ.
 • ຕິດຕາມ, ກວດກາການປະຕິບັດແຜນລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ ຂອງລັດ ຕາມບັນດາຫົວໜ່ວຍການເງິນຕ່າງໆ.
 • ຄົ້ນຄວ້າ, ວາງແຜນ, ສ້າງຂໍ້ກຳນົດ, ບົດແນະນຳວິຊາການດ້ານມະຫາພາກກ່ຽວກັບວຽກງານ ບໍລິຫານດ້ານການເງິນຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ.
 • ຮັບຜິດຊອບສັງລວມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ, ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ການຈັດຕັ້ງຂັ້ນເທິງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.
 • ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບຫມາຍຂອງຂັ້ນ​ເທິງ.

ຂອບເຂດສິດ
ຫ້ງການ ການເງິນ ມີຂອບເຂດສິດດັ່ງນີ້:

 • ສັງລວມ, ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານທຸກການເຄື່ອນໄຫວດ້ານວຽກງານການເງິນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ໃຫ້ການຈັດຕັ້ງຂັ້ນເທິງຊາບ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.
 • ສະເໜີງົບປະມານ, ນຳໃຊ້ງົບປະມານ, ແຫຼ່ງລາຍຮັບດ້ານວິຊາການ, ແຫຼ່ງທຶນຕ່າງໆໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມເປົ້າ ໝາຍທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ.
 • ຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການການເງິນກັບທຸກອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຕາມການ ມອບໝາຍ;
 • ປະຕິບັດສິດອື່ນໆຕາມການມອບຫມາຍຂອງຂັ້ນ​ເທິງ.

ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ
ໂຄງປະກອບກົງຈັກ
ຫອງການ ການເງິນ ມີ​ໂຄງ​ປະກອບ​ກົງຈັກດັ່ງນີ້:

 • ພະແນກ ຄັງເງິນ.
 • ພະແນກ ບັນຊີ-ງົບປະມານ.
 • ພະແນກ ກວດກາການເງິນ-ສະໜອງວັດຖຸ.

ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ
ຫ້ອງການ ການ​ເງິນ ປະກອບດ້ວຍ ຫົວຫນ້າຫ້ອງການ 1 ທ່ານ, ຮອງຫົວຫນ້າຫ້ອງການ​ 1 ທ່ານ, ຫົວຫນ້າພະແນກ 1 ທ່ານ, ຫົວຫນ້າຂະແໜງ 1 ທ່ານ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຈຳນວນ​ໜຶ່ງ ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງຕາມລະບຽບການ.
ຫນ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດຂອງຫົວຫນ້າ ແລະ ຮອງຫົວຫນ້າຫ້ອງການ

 • ຫົວໜ້າຫ້ອງການມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 3 ແລະ ມາດຕາ 4 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້.
 • ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການມີຫນ້າທີ່ຊ່ວຍຮັບຜິດຊອບວຽກງານຕ່າງໆຕາມການມອບຫມາຍ.
 • ໃນກໍລະນີຫົວຫນ້າບໍ່ຢູ່, ຮອງຫົວຫນ້າຫ້ອງການ ມີສິດບໍລິຫານວຽກງານດ້ານ ຕ່າງໆ ຕາມການມອບຫມາຍ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ.

ຫນ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດຂອງພະແນກ

 • ພະແນກຄັງເງິນສົດ:ມີຫນ້າທີ່ແລະຂອບເຂດສິດດັ່ງນີ້:
 • ຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງເງິນສົດ ແລະ ຮັບຜິດຊອບເບີກຈ່າຍ.
 • ຄຸ້ມຄອງກວດກາເອກະສານຄ້ຳປະກັນຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍ.
 • ລົງບັນຊີລາຍຮັບ, ລາຍຈ່າຍ ປະຈຳວັນ ທຸກໆແຫຼ່ງທຶນ.
 • ສະຫຼຸບສັງລວມລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ, ງວດ ແລະ ປີ.
 • ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສົມທຽບຕົວເລກລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຂາດຕົວຂອງຮ່ວງ ເງິນຕ່າງໆ.
 • ຕິຕາມ, ແນະນຳ, ຊຸກຍູ້, ກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງດ້ານວິຊາການ ໃນການລົງບັນຊີ ລາຍ ຮັບ-ລາຍຈ່າຍເງິນສົດ ໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍການເງິນຕ່າງໆ.
 • ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ ແລະ ສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບຫມາຍຂອງຂັ້ນ​ເທິງ.
 • ພະແນກບັນຊີ-ງົບປະມານມີຫນ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ ດັ່ງນີ້:
 • ຮັບຜິດຊອບການສຳລະບັນຊີ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ສະໜອງ.
 • ຕິດຕາມການລົງບັນຊີລາຍຮັບ, ລາຍຈ່າຍປະຈຳວັນ ຂອງທຸກແຫຼ່ງທຶນ.
 • ສະຫຼຸບລາຍຮັບ, ລາຍຈ່າຍປະຈຳວັນ, ອາທິດ, ເດືອນ, ງວດ ແລະ ປີ;
 • ຊຸກຍູ້, ກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງດ້ານວິຊາການ ໃນການລົງບັນຊີລາຍຮັບ, ລາຍຈ່າຍ ຂອງແຕ່ລະຫົວໜ່ວຍການເງິນ ກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
 • ປະສານສົມທົບກັບບັນດາຫົວໜ່ວຍການເງິນຕ່າງໆ ແລະ ພະແນກຄັງເງິນສົດ ເພື່ອສົມທຽບ ຕົວເລກລາຍຮັບ, ລາຍຈ່າຍງົບປະມານຂາດຕົວ.
 • ລາຍງານການເງິນແຕ່ລະໂຄງການປະຈຳປີ ແລະ ສົມທົບກັບອົງການກວດສອບບັນຊີທ້າຍປີ.
 • ວາງແຜນໃນການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານ, ການເງິນ ໃນທຸກໆແຫຼ່ງທຶນ.
  • ສ້າງແຜນ, ຈັດສັນ, ສັງລວມງົບປະມານລາຍຮັບ, ລາຍຈ່າຍ ຈາກທຸກແຫຼ່ງທຶນ.
  • ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ ແລະ ສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບຫມາຍຂອງຂັ້ນ​ເທິງ.

ພະແນກກວດກາການ​ເງິນ – ສະໜອງວັດຖຸ: ມີໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດດັ່ງນີ້:

 • ວາງແຜນຄຸ້ມຄອງການກວດກາ ແຫຼ່ງທຶນ ຂອງຫົວໜ່ວຍການເງິນຕ່າງໆ.
 • ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຊຸກຍູ້ປະຕິບັດລາຍຮັບ, ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ-ການເງິນ ເງິນສົດຈາກ ທຸກແຫຼ່ງທຶນ ຂອງທຸກຫົວໜ່ວຍການເງິນ ຕາມລະບຽບຫຼັກການ.
 • ກວດກາຂໍ້ມູນດ້ານການເງິນເຊັ່ນ: ຈຳນວນພົນ, ຊັບສິນ-ວັດຖຸອຸປະກອນ ທີ່ຂຶ້ນກັບສະຖາບັນ.
 • ສ້າງປຶ້ມຄູ່ມື ແລະ ຂໍ້ແນະນຳດ້ານວິຊາການ ທີ່ມີລັກສະນະມະຫາພາກ.
 • ວາງແຜນໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ, ວັດສະດຸ-ອຸປະກອນ, ການຈັດຊື້, ຈັດຈ້າງ ແລະ ບໍລິການອື່ນໆ.
 • ຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແລະ ບໍລິຫານຫ້ອງການ.
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ ແລະ ສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.

ລະບອບແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ແລະ ການພົວພັນປະສານງານ
ມາດຕາ 9.  ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

ຫ້ອງການ ການເງິນ ເຄື່ອນໄຫວຕາມລະບຽບຫລັກການ ດັ່ງນີ້ :
–   ເຮັດວຽກຕາມຫລັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ,  ນຳພາເປັນໝູ່ຄະນະ, ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ປະຕິບັດລະບອບຫົວຫນ້າດຽວ.
–   ທຸກການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ດຳເນີນງານຂອງຫ້ອງການ ການເງິນ ແມ່ນອີງໃສ່ທິດທາງແຜນການລວມຂອງມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ, ບົນພື້ນຖານແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກແລະລະບຽບກົດໝາຍລັດ.
–  ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມ,ຖອດຖອນບົດຮຽນ,ກວດກາ-ປະເມີນຜົນ,ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານຕາມລະບຽການ.
ການພົວພັນປະສານງານ

 • ຫ້ອງການ ການເງິນ ມີສິດພົວພັນ-ປະສານງານໂດຍກົງກັບບັນດາຫ້ອງການ, ຄະນະວິຊາ, ສູນ, ຫໍສະໝຸດວາງແຜນໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ, ວັດສະດຸ-ອຸປະກອນ, ການຈັດຊື້, ຈັດຈ້າງ ແລະ ບໍລິການອື່ນໆ.
 • ຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແລະ ບໍລິຫານຫ້ອງການ; ພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ.

– ພົວພັນ ແລະ ປະສານງານ ທາງດ້ານການເງິນກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ຕາມລະບຽບການ.