ຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ

ຊື່ເວັບໄຊ
ຊື່ Facebook
ສະຖານທີ່ຕັ້ງ  ຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ ມສ
ຄະນະບໍດີ 1.  ປທ. ປະທຸມໄຊ
2.  ປອ. ໄຊຍະພອນ
ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການ

ສາຂາວິຊາ

ຄສປ
1 ສາຂາ ສະຖາປັດຕະຍະກຳ ສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາດ
2 ສາຂາ ບໍລິຫານສະຖາປັດຕະຍະກຳ ສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາດ
3 ສາຂາ ສະຖາປັດຕະຍະກຳພາຍໃນ ສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາດ
4 ສາຂາ ສະຖາປັດຕະຍະກໍາລາວ ສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາດ