su.edu.la

ພົວພັນແລະການຮ່ວມມືຕ່າງປະເທດ

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ
ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຂຽນຫຍໍ້  ພຕທ ເປັນກົງຈັກບໍລິຫານ, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ ຄະນະນຳ ມະຫາວິທະຍາໄລ ດ້ານວຽກງານພົວພັນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, ເປັນໃຈກາງໃນການປະສານງານກັບບັນດາຄະນະວິຊາ, ຫ້ອງການ, ການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ    ສຸພານຸວົງ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ໜ້າທີ່
ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:

 • ສຶກສາອົບຮົມ ດ້ານການເມືອງ, ແນວຄິດ, ຄຸນສົມບັດ ແລະ ລະບຽບຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານພາຍໃນຫ້ອງການໃຫ້ເປັນພົນລະເມືອງດີຂອງຊາດ;
 • ຄົ້ນຄວ້າຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ມະຕິ, ຄຳສັ່ງ, ຄຳແນະນຳໄປຜັນຂະຫຍາຍເປັນແຜນການ, ແຜນງານ,ໂຄງການ ທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ.
 • ສັງລວມໂຄງການ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ກ່ຽວກັບການພົວພັນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດຈາກບັນດາຄະນະວິຊາຕ່າງໆ.
 • ສົ່ງເສີມຫົວຄິດປະດິດສ້າງດ້ານການພົວພັນຮ່ວມມື, ວິຊາການ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.
 • ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດພື່ອຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນຕາມລະບຽບຫຼັກການ.
 • ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມຊ່ຽວຊານ ແລະ ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດຕາມລະບຽບຫຼັກການ.
 • ຜັນຂະຫຍາຍຜົນຂອງການຮ່ວມມືອອກສູ່ສັງຄົມ, ຊອກຫາແຫ່ງຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; ຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ໃຫ້ສັງຄົມຮັບຮູ້ດ້ວຍຮູບການຈັດສຳມະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ.
 • ຂື້ນແຜນນໍາໃຊ້ງົບປະມານ, ແຫຼ່ງລາຍຮັບ, ວັດຖຸ-ອຸປະກອນ, ອາຄານ-ສະຖານທີ່ ແລະ ພາຫະນະທີ່ຂື້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
 • ສະຫຼຸບລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການການເຄື່ອນໄຫວດ້ານການຮ່ວມມືຂອງຄະນະວິຊາຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍ.
 • ພົວພັນ-ປະສານງານກັບບັນດາຫ້ອງການ, ຄະນະວິຊາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆຢູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.

ຂອບເຂດສິດ
ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດມີຂອບເຂດສິດດັ່ງນີ້:

 • ສັງລວມ, ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານທຸກການເຄື່ອນໄຫວການພົວພັນຮ່ວມມືຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ໃຫ້ຂັ້ນເທິງຊາບ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.
 • ສະເໜີແຜນພັດທະນາການຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ-ປະສົບການຂອງຄູ-ອາຈານ ແລະ ຊ່ຽວຊານ;
 • ສະເໜີແຜນການຮ່ວມມືກັບບັນດາຂະແໜງການຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
 • ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານ,ຄູ-ອາຈານພາຍໃນຫ້ອງການຕາມລະບຽບຫຼັກການ;
 • ປະຕິບັດສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.

ໂຄງປະກອບກົງຈັກ
ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ມີໂຄງປະກອບກົງຈັກ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 • ພະແນກຮ່ວມ​ມື​ສາກົນ
 • ພະແນກຄຸ້ມຄອງຊ່ຽວຊານ ແລະ ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ

ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ພິທີການ

ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ
ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ປະກອບດ້ວຍ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ 1 ທ່ານ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ  1 ທ່ານ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ພະນັກງານສະມາຊິກຈຳນວນໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຕາມລະບຽບການ.
ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດຂອງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ

 • ຫົວໜ້າຫ້ອງການມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້

ໃນມາດຕາ 3 ແລະ ມາດຕາ 4 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້.

 • ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການມີໜ້າທີ່ຊ່ວຍຮັບຜິດຊອບວຽກງານຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າ

ໃນກໍລະນີຫົວໜ້າບໍ່ຢູ່, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການມີສິດບໍລິຫານວຽກງານດ້ານຕ່າງໆຕາມການມອບ
ໝາຍທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ.

ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດຂອງແຕ່ລະພະແນກ

 • ພະແນກຮ່ວມ​ມື​ສາກົນມີໜ້າທີ ແລະ ຂອບເຂດສິດ ດັ່ງນີ້:
 • ສ້າງແຜນໂຄງການພົວພັນຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
 • ຕິດຕໍ່ປະສານ, ສົມທົບ ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ ​ແລະ ຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ.
 • ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ, ສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮ່ວມມືກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
 • ຮ່າງໜັງສືຂໍອານຸມັດພະນັກງານ, ນັກສຶກສາ ເພື່ອເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ.
 • ລາຍງານການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດໃຫ້ແກ່ຄະນະນຳຊາບ.
 • ສ້າງບົດວິພາກ, ຮ່າງໜັງສືສະເໜີ ຂໍອະນຸມັດເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ(MOU) ລະຫວ່າງ​

ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ພາຍ​ນອກ​ກັບ​ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ພາຍ​ໃນ ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ ສຸພາ​ນຸວົງ.

 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.
 • ພະແນກຄຸ້ມຄອງຊ່ຽວຊານ ແລະ ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ ມີໜ້າທີແລະ ຂອບເຂດສິດ ດັ່ງນີ້:
 • ສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງຊ່ຽວຊານ ແລະ ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ, ສະເໜີຂັ້ນເທິງເພື່ອຂໍອະນຸມັດຍ້ອງຍໍ,

ແລະ ມອບໃບກຽດຕິຄຸນຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

 • ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຊ່ຽວຊານ ແລະ ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດທີ່ມາສຶກສາ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ວຽກງານຢູ່ ມສ.
 • ກະກຽມພິທີຮັບ-ສົ່ງ, ພິທີມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ແກ່ອາສາສະໜັກ, ຊ່ຽວຊານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
 • ເຜີຍແຜ່ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ.
 • ຮ່າງໜັງສືສະເໜີຂໍອະນຸມັດຮັບເອົາ, ວິຊາເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ, ບັດປະຈຳຕົວ, ການລາພັກຂອງຊ່ຽວຊານ ແລະ ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ.
 • ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ເກັບກຳສະຖິຕິ ແລະ ຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບຊ່ຽວຊານ ແລະ ນັກສຶກສາເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະ ສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.
 • ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ພິທີການ ມີໜ້າທີແລະ ຂອບເຂດສິດ ດັ່ງນີ້:
 • ກະກຽມພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ມສ ກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
 • ພົວພັນປະສານງານກັບບັນດາຄະນະ, ຫ້ອງການ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ຢູ່ ມສ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 • ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
 • ສ້າງແຜນການ, ສະເໜີຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານອຸປະກອນ, ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກພາຍໃນຫ້ອງການ.
 • ກະກຽມສັງລວມເອກະສານຕ່າງໆ ໃຫ້ຄະນະນຳໄປປະຊຸມ, ສຳມະນາ, ທັດສະນະສຶກສາຕ່າງປະເທດ.
 • ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.

ການພົວພັນປະສານງານ.

 • ຫ້ອງການ​ພົວພັນຕ່າງປະ​ເທດ ມີ​ສິດ​ພົວພັນ-​ປະສານ​ງານ​ໂດຍ​ກົງ​ກັບ​ບັນດາ​ຫ້ອງການ, ບັນດາ​ຄະນະ,ສູນ, ວິທະຍາ​ໄລ, ຫໍສະໝຸດ​ກາງ ພາຍ​ໃນ ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ ສຸພາ​ນຸວົງ.
 • ພົວພັນ ​ແລະ ປະສານ​ງານ ທາງ​ດ້ານ​ການຈັດ​ຕັ້ງ ​ແລະ ຄຸ້ມ​ຄອງ​ພະນັກງານ ກັບ​ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ທັງ​ພາກ​ລັດ ​ແລະ ເອກະ​ຊົນ.