ເສດຖະສາດແລະການທ່ອງທ່ຽວ

ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ

Faculty of Economic and Tourism

ຊື່ເວັບໄຊ  www.fet-su.edu.la
ຊື່ Facebook ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ມສ
ສະຖານທີ່ຕັ້ງ  ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ມສ
ຄະນະບໍດີ 1.  ປອ.ທອງພັນ ຈັນຖາວອນ
2.  ປອ. ນ. ວິໄລພອນ ສົມສະໝອນ
3.  ປອ. ຈະຮື ຢ່າງແສນໄຊ
ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການ 030 5609 777

ສາຂາວິຊາ

ຄສທ
1 ສາຂາ ເສດຖະສາດ ເສດຖະສາດ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ
2 ສາຂາ ທຸລະກິດລະຫວ່າງປະເທດ ເສດຖະສາດ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ
3 ສາຂາ ບໍລິຫານທຸລະກິດທົ່ວໄປ ເສດຖະສາດ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ
4 ສາຂາ ທຸລະກິດໄອທີ ເສດຖະສາດ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ
5 ສາຂາ ບໍລິຫານການທ່ອງທ່ຽວ ເສດຖະສາດ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ
6 ສາຂາ ບໍລິຫານການໂຮງແຮມ ເສດຖະສາດ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ
7 ສາຂາ ການເງິນ ແລະ ການທະນາຄານ ເສດຖະສາດ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ
8 ສາຂາ ການບັນຊີ ເສດຖະສາດ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ
9 ສາຂາ ການຄ້າສາກົນ ເສດຖະສາດ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ