ຄະນະສຶກສາສາດ

ຊື່ເວັບໄຊ
ຊື່ເຟດບຸກ
ສະຖານທີ່ຕັ້ງ ບ້ານ ດອນໃຫ່ມ ຖະໜົນ 13 ເໜືອ ເມືອງ ແລະ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ
ຄະນະບໍດີ 1.    ທ່ານ ປທ. ສົມໃຈ
2.    ທ່ານ ປທ. ທອງທ່ຽນ
3.    ທ່ານ ປທ. ກິນນາລີ
ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການ

ສາຂາວິຊາ

ຄສສ
1 ສາຂາ ຄູຄະນິດສາດ ສຶກສາສາດ
2 ສາຂາ ຄູຟິຊິກສາດ ສຶກສາສາດ
3 ສາຂາ ຄູເຄມີສາດ ສຶກສາສາດ
4 ສາຂາ ຄູພາສາອັງກິດ ສຶກສາສາດ
5 ສາຂາ ຄູພາສາລາວ – ວັນນະຄະດີ ສຶກສາສາດ
6 ສາຂາ ຄູວິທະຍາສາດການເມືອງ ສຶກສາສາດ
7 ສາຂາ ຄູໄອຊີທີ ສຶກສາສາດ