ຫ້ອງການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ

ຊື່ເວັບໄຊ www.su-journal.com
ຊື່ເຟດບຸກ Research Office, SU
ສະຖານທີ່ຕັ້ງ ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ສຸ​ພາ​ນຸ​ວົງ
ຫົວໜ້າຫ້ອງການ 1.    ທ່ານ ປອ ບຸນ​ມີ ແກ້ວ​ຫາ​ວົງ
2.    ທ່ານ ​ປ​ທ ແຢະ​ລີ ຈູ່​ມໍ
3.    ທ່ານ ​ປ​ທ ສົມ​ຈິດ ເພັດ​ມະ​ນີ
ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການ 030-458-8151

ໜ້າທີ່.ທີີ່ຕັ້ງ ​ແລະ ພາລະ​ບົດບາດ.
ຫ້ອງການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ ຂຽນຫຍໍ້ “ຄວ”, ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດ “ Office of Research and Academic Services ”, ເປັນກົງຈັກ​ບໍລິຫານ ​ມີ​ພາລະ​ບົດບາດ ເປັນ​ເສນາ​ທິການ​ໃຫ້​ແກ່​ ອະທິການ​ບໍດີ ດ້ານ​ວຽກງານ​ການ​ຄົ້ນຄວ້າ​ວິທະຍາສາດ, ​ເປັນ​ຈຸດ​ໃຈກາງ ​ໃນ​ການ​ປະສານ​ງານ ​ກັບ​ບັນດາ​ຄະນະ​ວິຊາ, ຫ້ອງການ, ການຈັດ​ຕັ້ງ​ຕ່າງໆ ຢູ່​ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ສຸພາ​ນຸວົງ ​ແລະ ພາກສ່ວນ​ຕ່າງໆ ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຫ້ອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1) ສຶກສາອົບຮົມດ້ານການເມືອງ, ແນວຄິດ, ຄຸນສົມບັດ ແລະ ລະບຽດກົດໝາຍຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານພາຍໃນ ຫ້ອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ ໃຫ້ເປັນພົນລະເມືອງດີຂອງຊາດ.
2) ສັງລວມແຜນໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ຈາກບັນດາຄະນະວິຊາ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ພາຍໃນ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ.
3) ສົ່ງເສີມຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.
4) ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ.
5) ຜັນຂະຫຍາຍຜົນ ຂອງການ ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ອອກສູ່ສັງຄົມ, ຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ໃຫ້ສັງຄົມຮັບຮູ້ດ້ວຍຮູບການຈັດສໍາມະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ.
6) ຂື້ນແຜນນໍາໃຊ້ງົບປະມານ, ແຫຼ່ງລາຍຮັບ, ວັດຖຸ – ອຸປະກອນ, ອາຄານສະຖານທີ່ ແລະ ພາຫະນະທີີ່ຂື້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
7) ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ, ສະຫຼຸບ – ລາຍງານ ການເຄືອນໄຫວ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ ຂອງ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ການຈັດຕັ້ງຂັ້ນເທິງຮັບຊາບ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ..
8) ພົວພັນ, ປະສານງານ ກັບບັນດາຫ້ອງການ, ຄະນະວິຊາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
9) ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.

ຂອບເຂດສິດ.
ຫ້ອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ ມີຂອບເຂດສິດ ດັ່ງນີ້:
1) ພິຈາລະນາບົດສະເໜີໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ, ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ.
2) ສະເໜີແຜນພັດທະນາ ວຽກງານ ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ, ແລກປ່ຽນປະສົບການຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພະນັກງານ – ອາຈານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
3) ສັງລວມ, ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ທຸກການເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານ ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ໃຫ້ການຈັດຕັ້ງຂັ້ນເທິງຮັບຊາບເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.
4) ສ້າງລາຍຮັບທາງດ້ານວິຊາການ ດ້ວຍຮູບການຕ່າງໆ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.
5) ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານ – ອາຈານ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວ້າ, ຕາມລະບຽບການ.
6) ປະຕິບັດສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.

ໂຄງປະກອບກົງຈັກ.
ຫ້ອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ ມີໂຄງປະກອບກົງຈັກ ດັ່ງນີ້:
1) ພະແນກ ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ
2) ພະແນກ ບໍລິການວິຊາການ
3) ພະແນກ ພົວພັນ ແລະ ການຮ່ວມມືໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ
ຫ້ອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ ປະກອບດ້ວຍ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ 1 ທ່ານ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການຈໍານວນໜຶ່ງ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ຫົວໜ້າຂະແໜງ, ແລະ ພະນັກງານຈໍານວນ
ໜຶ່ງ ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງຕາມລະບຽບການ.

ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ ຂອງຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ.
1) ຫົວໜ້າຫ້ອງການມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 3 ແລະ ມາດຕາ 4 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້.
2) ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ມີໜ້າທີ່ຊ່ວຍຮັບຜິດຊອບວຽກງານຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍ. ໃນກໍລະນີຫົວໜ້າບໍ່ຢູ່ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ທ່ານໃດໜຶ່ງມີສິດບໍລິຫານວຽກງານດ້ານຕ່າງໆ ຕາມການມອບ ໝາຍເປັນລາຍລັກອັກສອນ.

ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ ຂອງແຕ່ລະ ພະແນກ.
8.1. ພະແນກ ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ມີໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ ດັ່ງນີ້:
1) ພິຈາລະນາ ບົດສະເໜີໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ສັງລວມແຜນໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ພາຍໃນ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ.
2) ຕິດຕາມ, ກວດກາ – ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບ – ລາຍງານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນໂຄງການ, ການເຄືອນໄຫວ ດ້ານວຽກງານ ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ຂອງ ແຕ່ລະພາກສ່ວນ ທີ່ຂື້ນກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ.
3) ສະຫຼຸບ – ສັງລວມ ແລະ ລາຍງານ ທຸກການເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານ ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ໃຫ້ຂັ້ນເທິງຮັບຊາບເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.
4) ສ້າງແຜນພັດທະນາ, ຂໍ້ກໍານົດ – ກົດລະບຽບຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ທາງດ້ານທໍາມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມ,ພິຈາລະນານະໂຍບາຍຕໍ່ ພະນັກງານ – ອາຈານ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວ້າ, ຕາມລະບຽບການ
5) ພົວພັນ, ປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມືທາງດ້ານວຽກງານ ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ກັບບັນດາຫ້ອງການ, ຄະນະວິຊາ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
6) ສ້າງລາຍຮັບທາງດ້ານວິຊາການ ດ້ວຍຮູບການຕ່າງໆ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຄັງເງິນສົດ ຂອງຫ້ອງການ.
7) ຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ນັກຄົ້ນຄວ້າ, ຕາມລະບຽບການ.
8) ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະ ສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.
8.2. ພະແນກ ບໍລິການວິຊາການ ມີໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ ດັ່ງນີ້:
1) ສ້າງແຜນພັດທະນາ, ຂໍ້ກໍານົດ – ກົດລະບຽບຕ່າງໆ ດ້ານວຽກງານ ບໍລິການວິຊາການ ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມ ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ.
2) ຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ຜົນຂອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ອອກສູ່ສັງຄົມ,ໃຫ້ສັງຄົມຮັບຮູ້ດ້ວຍຮູບການຈັດສໍາມະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ.
3) ສະຫຼຸບ – ສັງລວມ ແລະ ລາຍງານ ທຸກການເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານ ບໍລິການວິຊາການ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ໃຫ້ຂັ້ນເທິງຮັບຊາບເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.
4) ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ແລະ ຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ ວຽກງານບໍລິການວິຊາການ, ຕາມລະບຽບການ.
5) ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ກ່ຽວກັບການບໍລິການວິຊາການ ໃນແຕ່ລະຄະນະວິຊາ.
6) ພົວພັນ, ປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມືທາງດ້ານວຽກງານ ບໍລິການວິຊາການ ກັບບັນດາພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມລະບຽບການ.
7) ສ້າງລາຍຮັບທາງດ້ານວິຊາການ ດ້ວຍຮູບການຕ່າງໆ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ຮັບຜິດຊອບບັນຊີການເງິນ ຂອງຫ້ອງການ.
8) ພິຈາລະນາ ບົດສະເໜີໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ, ຕາມການມອບຫມາຍ.
9) ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະ ສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.
8.3. ພະແນກ ພົວພັນ ແລະ ການຮ່ວມມື ມີໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ ດັ່ງນີ້:
1) ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນນໍາໃຊ້ງົບປະມານ, ແຫຼ່ງລາຍຮັບ, ວັດຖຸ – ອຸປະກອນ, ອາຄານ – ສະຖານທີ່, ພາຫະນະ ແລະ ວຽກງານການເງິນ ຂອງ ຫ້ອງການ.
2) ພົວພັນ, ປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມື ກັບບັນດາພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ.
3) ສະຫຼຸບ – ສັງລວມ ແລະ ລາຍງານ ທຸກການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການ ໃຫ້ຂັ້ນເທິງຮັບຊາບ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.
4) ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ ແລະ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານ ຈັດຊື້ – ຈັດຈ້າງ ພາຍໃນຫ້ອງການ.
5) ເປັນເຈົ້າການກະກຽມກອງປະຊຸມຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງຫ້ອງການ.
6) ສ້າງລາຍຮັບທາງດ້ານວິຊາການ ດ້ວຍຮູບການຕ່າງໆ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.
7) ພິຈາລະນາ ບົດສະເໜີໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ, ຕາມການມອບຫມາຍ.
8) ຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍ ຫຼື ສະຫວັດດີການຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານພາຍໃນຫ້ອງການ, ຕາມລະບຽບການ.
9) ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະ ສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.

ການພົວພັນປະສານງານ.
1) ຫ້ອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ ມີສິດພົວພັນ – ປະສານງານ ໂດຍກົງກັບບັນດາຫ້ອງການ, ບັນດາຄະນະວິຊາ, ສູນ, ວິທະຍາໄລ, ຫໍສະໝຸດ ພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ.
2) ພົວພັນ ແລະ ປະສານງານທາງດ້ານການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ ກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.