ຫ້ອງການຜົວພັນແລະການຮ່ວມມືຕ່າງປະເທດ

ຊື່ເວັບໄຊ
ຊື່ເຟດບຸກ
ສະຖານທີ່ຕັ້ງ ບ້ານ ດອນໃຫ່ມ ຖະໜົນ 13 ເໜືອ, ເມືອງ ແລະ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ
ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ປທ ທອງຄຳ ຮຸ່ງສະຫວາດ
ປທ ບຸນທ່ຽງ ວົງຊ່ວງທຳ
ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການ

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ
ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຂຽນຫຍໍ້  ພຕທ ເປັນກົງຈັກບໍລິຫານ, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ ຄະນະນຳ ມະຫາວິທະຍາໄລ ດ້ານວຽກງານພົວພັນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, ເປັນໃຈກາງໃນການປະສານງານກັບບັນດາຄະນະວິຊາ, ຫ້ອງການ, ການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ    ສຸພານຸວົງ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ໜ້າທີ
ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:

 • ສຶກສາອົບຮົມ ດ້ານການເມືອງ, ແນວຄິດ, ຄຸນສົມບັດ ແລະ ລະບຽບຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານພາຍໃນຫ້ອງການໃຫ້ເປັນພົນລະເມືອງດີຂອງຊາດ;
 • ຄົ້ນຄວ້າຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ມະຕິ, ຄຳສັ່ງ, ຄຳແນະນຳໄປຜັນຂະຫຍາຍເປັນແຜນການ, ແຜນງານ,ໂຄງການ ທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ;
 • ສັງລວມໂຄງການ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ກ່ຽວກັບການພົວພັນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດຈາກບັນດາຄະນະວິຊາຕ່າງໆ;
 • ສົ່ງເສີມຫົວຄິດປະດິດສ້າງດ້ານການພົວພັນຮ່ວມມື, ວິຊາການ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຖືກຕ້ອງແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ;
 • ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດພື່ອຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນຕາມລະບຽບຫຼັກການ;
 • ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມຊ່ຽວຊານ ແລະ ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດຕາມລະບຽບຫຼັກການ;
 • ຜັນຂະຫຍາຍຜົນຂອງການຮ່ວມມືອອກສູ່ສັງຄົມ, ຊອກຫາແຫ່ງຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; ຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ໃຫ້ສັງຄົມຮັບຮູ້ດ້ວຍຮູບການຈັດສຳມະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ;
 • ຂື້ນແຜນນໍາໃຊ້ງົບປະມານ, ແຫຼ່ງລາຍຮັບ, ວັດຖຸ-ອຸປະກອນ, ອາຄານ-ສະຖານທີ່ ແລະ ພາຫະນະທີ່ຂື້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
 • ສະຫຼຸບລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການການເຄື່ອນໄຫວດ້ານການຮ່ວມມືຂອງຄະນະວິຊາຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍ;
 • ພົວພັນ-ປະສານງານກັບບັນດາຫ້ອງການ, ຄະນະວິຊາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆຢູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.

ຂອບເຂດສິດ
ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດມີຂອບເຂດສິດດັ່ງນີ້:

 • ສັງລວມ, ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານທຸກການເຄື່ອນໄຫວການພົວພັນຮ່ວມມືຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ໃຫ້ຂັ້ນເທິງຊາບ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;
 • ສະເໜີແຜນພັດທະນາການຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ-ປະສົບການຂອງຄູ-ອາຈານ ແລະ ຊ່ຽວຊານ;
 • ສະເໜີແຜນການຮ່ວມມືກັບບັນດາຂະແໜງການຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
 • ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານ,ຄູ-ອາຈານພາຍໃນຫ້ອງການຕາມລະບຽບຫຼັກການ;
 • ປະຕິບັດສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.

ໂຄງປະກອບກົງຈັກ
ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ມີໂຄງປະກອບກົງຈັກ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 • ພະແນກຮ່ວມ​ມື​ສາກົນ
 • ພະແນກຄຸ້ມຄອງຊ່ຽວຊານ ແລະ ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ

ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ພິທີການ
ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ
ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ປະກອບດ້ວຍ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ 1 ທ່ານ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ  1 ທ່ານ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ພະນັກງານສະມາຊິກຈຳນວນໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຕາມລະບຽບການ.
ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດຂອງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ

 • ຫົວໜ້າຫ້ອງການມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້

ໃນມາດຕາ 3 ແລະ ມາດຕາ 4 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້;

 • ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການມີໜ້າທີ່ຊ່ວຍຮັບຜິດຊອບວຽກງານຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າ

ໃນກໍລະນີຫົວໜ້າບໍ່ຢູ່, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການມີສິດບໍລິຫານວຽກງານດ້ານຕ່າງໆຕາມການມອບ
ໝາຍທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ.
ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດຂອງແຕ່ລະພະແນກ

 • ພະແນກຮ່ວມ​ມື​ສາກົນ ມີໜ້າທີ ແລະ ຂອບເຂດສິດ ດັ່ງນີ້:
 • ສ້າງແຜນໂຄງການພົວພັນຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
 • ຕິດຕໍ່ປະສານ, ສົມທົບ ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ ​ແລະ ຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ;
 • ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ, ສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮ່ວມມືກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
 • ຮ່າງໜັງສືຂໍອານຸມັດພະນັກງານ, ນັກສຶກສາ ເພື່ອເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ;
 • ລາຍງານການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດໃຫ້ແກ່ຄະນະນຳຊາບ;
 • ສ້າງບົດວິພາກ, ຮ່າງໜັງສືສະເໜີ ຂໍອະນຸມັດເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ(MOU) ລະຫວ່າງ​

ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ພາຍ​ນອກ​ກັບ​ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ພາຍ​ໃນ ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ ສຸພາ​ນຸວົງ.

 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.
 • ພະແນກຄຸ້ມຄອງຊ່ຽວຊານ ແລະ ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ ມີໜ້າທີ ແລະ ຂອບເຂດສິດ ດັ່ງນີ້:
 • ສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງຊ່ຽວຊານ ແລະ ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ, ສະເໜີຂັ້ນເທິງເພື່ອຂໍອະນຸມັດຍ້ອງຍໍ,

ແລະ ມອບໃບກຽດຕິຄຸນຕາມຄວາມເໝາະສົມ;

 • ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຊ່ຽວຊານ ແລະ ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດທີ່ມາສຶກສາ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ວຽກງານຢູ່ ມສ;
 • ກະກຽມພິທີຮັບ-ສົ່ງ, ພິທີມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ແກ່ອາສາສະໜັກ, ຊ່ຽວຊານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
 • ເຜີຍແຜ່ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ;
 • ຮ່າງໜັງສືສະເໜີຂໍອະນຸມັດຮັບເອົາ, ວິຊາເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ, ບັດປະຈຳຕົວ, ການລາພັກຂອງຊ່ຽວຊານ ແລະ ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ;
 • ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ເກັບກຳສະຖິຕິ ແລະ ຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບຊ່ຽວຊານ ແລະ ນັກສຶກສາເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະ ສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.
 • ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ພິທີການ ມີໜ້າທີ ແລະ ຂອບເຂດສິດ ດັ່ງນີ້:
 • ກະກຽມພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ມສ ກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
 • ພົວພັນປະສານງານກັບບັນດາຄະນະ, ຫ້ອງການ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ຢູ່ ມສ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 • ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
 • ສ້າງແຜນການ, ສະເໜີຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານອຸປະກອນ, ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກພາຍໃນຫ້ອງການ;
 • ກະກຽມສັງລວມເອກະສານຕ່າງໆ ໃຫ້ຄະນະນຳໄປປະຊຸມ, ສຳມະນາ, ທັດສະນະສຶກສາຕ່າງປະເທດ;
 • ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.

ການພົວພັນປະສານງານ.

 • ຫ້ອງການ​ພົວພັນຕ່າງປະ​ເທດ ມີ​ສິດ​ພົວພັນ-​ປະສານ​ງານ​ໂດຍ​ກົງ​ກັບ​ບັນດາ​ຫ້ອງການ, ບັນດາ​ຄະນະ,ສູນ, ວິທະຍາ​ໄລ, ຫໍສະໝຸດ​ກາງ ພາຍ​ໃນ ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ ສຸພາ​ນຸວົງ;
 • ພົວພັນ ​ແລະ ປະສານ​ງານ ທາງ​ດ້ານ​ການຈັດ​ຕັ້ງ ​ແລະ ຄຸ້ມ​ຄອງ​ພະນັກງານ ກັບ​ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ທັງ​ພາກ​ລັດ ​ແລະ ເອກະ​ຊົນ.