ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

1. ຄະນະອະທິການບໍດີປະກອບດ້ວຍ:

ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ
ຮອງອະທິການບໍດີ ຝ່າຍວິຊາການ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ
ຮອງອະທິການບໍດີ ຝ່າຍບໍລິຫານ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ

ຮອງອະທິການບໍດີ ຝ່າຍ………. ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ

ຮອງອະທິການບໍດີ ຝ່າຍ…………ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ

2. ສຳນັກງານອະທິການບໍດີ

ໃນສຳນັກງານອະທິການບໍດີ ປະກອບດ້ວຍບັນດາຫ້ອງການຕ່າງໆ ດັ່ງນີ້: ຫ້ອງການ ບໍລິຫານສັງລວມ, ຫ້ອງການ ການເງິນ, ຫ້ອງການ ວິຊາການ, ຫ້ອງການ ກວດກາ, ຫ້ອງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ, ຫ້ອງການ ຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ, ຫ້ອງການ ຄຸ້ມຄອງເຄຫາ ແລະ ບໍລິການ, ຫ້ອງການ ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ,  ຫ້ອງການ ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ, ຫໍສະໝຸດກາງ, ສູນເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ສູນເຕັກໂນໂລຊີລາວ-ເກົາຫຼີ, ສະບັນຂົງຈື

3. ກົງຈັກວິຊາການ ລວມມີ 6 ຄະນະວິຊາຄື:

      1. ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້:
ປະກອບດ້ວຍ 5 ສາຂາວິຊາສອນໃນລະດັບປະລິນຍາຕີ :
1. ສາຂາວິຊາ ວິທະຍາສາດພືດ
2. ສາຂາວິຊາ ວິທະຍາສາດການລ້ຽງສັດ
3. ສາຂາວິຊາ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້
4. ສາຂາວິຊາ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີອາຫານ
5. ສາຂາວິຊາ ການທ່ອງທ່ຽວນິເວດ

     2. ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ:
ປະກອບດ້ວຍ 7 ສາຂາວິຊາສອນໃນລະດັບປະລິນຍາຕີ :
1.ສາຂາວິຊາ ບໍລິຫານການທ່ອງທ່ຽວ
2.ສາຂາວິຊາ ບໍລິຫານທຸລະກິດໄອທີ
3.ສາຂາວິຊາ ບໍລິຫານທຸລະກິດລະຫວ່າງປະເທດ
4.ສາຂາວິຊາ ເສດຖະສາດ
5.ສາຂາວິຊາ ບໍລິຫານທຸລະກິດທົ່ວໄປ
6.ສາຂາວິຊາ ການເງິນການທະນາຄານ
7.ສາຂາວິຊາ ການໂຮງແຮມ

    3. ຄະນະພາສາສາດ.
ປະກອບດ້ວຍ 6 ສາຂາວິຊາສອນໃນລະດັບປະລິນຍາຕີ :
1.ສາຂາວິຊາ ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ
2.ສາຂາວິຊາ ພາສາອັງກິດ

3.ສາຂາວິຊາ ສື່ສານມວນຊົນ

4.ສາຂາວິຊາ ພາສາເກົາຫຼີ

5.ສາຂາວິຊາ ພາສາຈີນ

6.ສາຂາວິຊາ ພາສາຫວຽດນາມ

     4. ຄະນະສຶກສາສາດ:
ປະກອບດ້ວຍ6 ສາຂາວິຊາສອນໃນລະດັບປະລິນຍາຕີ:
1. ສາຂາວິຊາ ຄູພາສາອັງກິດ
2. ສາຂາວິຊາ ຄູພາສາລາວວັນນະຄະດີ
3. ສາຂາວິຊາ ຄູຄະນິດສາດ
4. ສາຂາວິຊາ ຄູຟີຊິກສາດ
5. ສາຂາວິຊາ ຄູວິທະຍາສາດການເມືອງ
6. ສາຂາວິຊາ ຄູເຄມີສາດ

     5. ຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ
ປະກອບດ້ວຍ 3 ສາຂາວິຊາສອນໃນລະດັບປະລິນຍາຕີ :
1.ສາຂາວິຊາ ສະຖາປັດຕະຍະກຳ
2.ສາຂາວິຊາ ສະຖາປັດຕະຍະກຳພາຍໃນ
3.ສາຂາວິຊາ ບໍລິຫານງານສະຖາປັດຕະຍະກໍາ

     6. ຄະນະວິສະວະກຳສາດ.
ປະກອບດ້ວຍ 4 ສາຂາວິຊາສອນໃນລະດັບປະລິນຍາຕີ :
1. ສາຂາວິຊາ ວິສະວະກຳໄຟຟ້າ
2. ສາຂາວິຊາ ວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີ
3. ສາຂາວິຊາ ວິສະວະກຳໂຍທາ
4. ສາຂາວິຊາ ເຕັກໂນໂລຊີໂລຈິສຕິກ

4. ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ

1) ສະພາ ມສ ປະກອບດ້ວຍ: ປະທານ 1 ທ່ານ, ຮອງປະທານ 1 ທ່ານ (ອະທິການບໍດີ) ແລະ ສະມາຊິກຈຳນວນ 24 ທ່ານ.
2) ຄະນະກຳມາທິການບໍລິຫານ ປະກອບດ້ວຍ: ອະທິການບໍດີເປັນປະທານ, ຮອງອະທິການບໍດີຝ່າຍບໍລິຫານເປັນຮອງ, ແລະ ສະມາຊິກຈຳນວນ 19 ທ່ານ
3) ຄະນະກຳມາທິການວິຊາການ ປະກອບດ້ວຍ: ທ່ານ ອະທິການບໍດີເປັນປະທານ, ທ່ານ ຮອງອະທິການບໍດີຝ່າຍວິຊາການເປັນຮອງປະທານ ແລະ ສະມາຊິກ 19 ທ່ານ.
4) ຕຳແໜ່ງບໍລິຫານ ປະກອບດ້ວຍ: ອະທິການບໍດີ, ຮອງອະທິການບໍດີ 2 ທ່ານ (1 ທ່ານຮັບຜິດຊອບວຽກບໍລິຫານ ແລະ 1 ທ່ານຮັບຜິດຊອບວຽກວິຊາການ)

ນອກຈາກນີ້ມີຄະນະບໍດີ, ຮອງຄະນະບໍດີ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຜູ້ອຳນວຍການຫໍສະໝຸດ, ສູນ IT, ພະນັກງານຄູອາຈານ ແລະ ພະນັກງານຮັບໃຊ້ຈຳນວນໜຶ່ງ.
ຄຽງຄູ່ກັນນີ້ໃນ ມສ ຍັງມີລະບົບການເມືອງປະກອບດ້ວຍ 5 ໜ່ວຍພັກ, ມີ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຄື: ສະຫະພັນກຳມະບານລາວ, ຄະນະຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ແລະ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ພ້ອມກັນຊີ້ນຳ ນຳພາ ແລະ ສ້າງຂະບວນການປະຕິບັດໜ້າທີການເມືອງຂອງ ມສ ໃຫ້ຫລ້ອນຕາມວິໄສທັດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ 2016-2020