LMC

Last Updated on 5 hours by user

ນັກສຶກສາເຕົ້າໂຮມລົງທະບຽນກຽມຄວາມພ້ອມໃນການສອບເສັງທົດລອງ ແລະເສັງຕົວຈິງໃນວັນທີ່ 26 – 9 -2022 ເພື່ອຈະສອບເສັງອອນໄລ ໃນວັນທີ່ 5-10 ຫາ 6-10-2022 ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ.


ກິດຈະກຳການຮຽນການສອນຂອງ ອາຈານ ແລະນັກສຶກສາ ເມື່ອອາຈານແນະນຳຂັ້ນຕອນທາງພາກທິດສະດີແລ້ວ ກໍ່ຈະໃຫ້ນັກສຶກສາເຂົ້າສູ່ ພາກປະຕິບັດສະໜາມການຈັດການສິ່ງເສດເຫລືອ ແລະ ບົດລະຄອນເວທີການຈັດການສິ່ງເສດເຫລືອ(scenario) ນສ ສະແດງໃຫ້ບັນດາອາຈານເບິ່ງ


All Activities: Teaching And Learning at Souphanouvong University

Date: 9/8/2022