+ ຫ້ອງການຈັດຕັ້ງພະນັກງານ:

          ຫ້ອງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານຂຽນຫຍໍ້ (ຈຕ) ເປັນກົງຈັກດ້ານການບໍລິຫານ,ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະອະທິການ
ບໍດີດ້ານວຽກງານຈັດຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານເປັນໃຈກາງໃນດ້ານການປະສານງານກັບບັນດາຫ້ອງການ, ຄະນະວິຊາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ໃນ
ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ.

 

+ ຫ້ອງການບໍລິຫານ:
        ຫ້ອງການບໍລິຫານ ແລະ ສັງລວມ ຂຽນຫຍໍ້ "ບຫ" ເປັນກົງຈັກດ້ານການບໍລິຫານ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ຄະນະອະທິການບໍດີ
ດ້ານວຽກງານຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ເປັນໃຈກາງໃນການປະສານງານກັບບັນດາຫ້ອງການ, ຄະນະວິຊາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆໃນມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸ
ພານຸວົງ.


+ ຫ້ອງການວິຊາການ:
        ຫ້ອງການວິຊາການຂຽນຫຍໍ້ "ວກ" ເປັນກົງຈັກບໍລິຫານດ້ານວິຊາການ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ອະທິການບໍດີກ່ຽວກັບການ
ສັງລວມດ້ານການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວດ້ານວິຊາການຂອງແຕ່ລະຄະນະວິຊາ, ບັນດາຫ້ອງການ ແລະ ສູນຕ່າງໆໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບທີ່
ທີ່ກຳນົດໄວ້.

 

+ ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ:
        ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາຂຽນຫຍໍ້ "ຄນ" ເປັນກົງຈັກບໍລິຫານ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ອະທິການບໍດີ ທາງດ້ານການສຶກ
ສາອົບຮົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳ ຂອງນັກສຶກສາໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການ
.


+ ຫ້ອງການເຄຫາ-ບໍລິການ:
        ຫ້ອງການເຄຫາ - ບໍລິການ "ຄບ" ເປັນກົງຈັກບໍລິການ, , ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ອະທິການບໍດີ ທາງດ້ານວຽກງານຄຸ້ມຄອງ
ເຄຫາ ແລະ ບໍລິການໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຍຸດທະສາດການພັດທະນາຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ແລະ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານວາງ
ອອກ.

 

+ຫ້ອງການການເງີນ:

       ຫ້ອງການການເງີນຂຽນຫຍໍ້ "ກງ" ເປັນກົງຈັກດ້ານການບໍລິຫານ,ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ອະທິການບໍດີດ້ານວຽກງານຄຸ້ມຄອງ
ບໍລິຫານ ເປັນໃຈກາງໃນການປະສານງານກັບບັນດາຫ້ອງການ, ຄະນະວິຊາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆໃນ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ.

 

+ຫ້ອງການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ:

       ຫ້ອງການຄົ້ນຄົ້ວວິທະຍາສາດຂຽນຫຍໍ້ "ວສ" ເປັນກົງຈັກດ້ານການຄົ້ນຄົ້ວວິໄຈ,ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ອະທິການບໍດີດ້ານວຽກງານຄົ້ນຄົ້ວວິໄຈ
ເປັນໃຈກາງໃນການປະສານງານກັບບັນດາຫ້ອງການ, ຄະນະວິຊາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆໃນ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ.

         ອ່ານລາຍລະອຽດເພີ້ມເຕີມທີນີ້:..

 

+ຫ້ອງການພົວພັນ ແລະ ການຮ່ວມມື:

       ຫ້ອງການພົວພັນ ແລະ ການຮ່ວມມື ຂຽນຫຍໍ້ "ວຮມ" ເປັນກົງຈັກລັດດ້ານພົວພັນການຮ່ວມື ແລະ ປະສານງານກັບບັນດາໂຄງການຕ່າງໆທີ່ຈະເຂົ້າມາຮ່ວມມືພັດ
ທະນາເປັນໃຈກາງໃນການປະສານງານກັບບັນດາຫ້ອງການ, ຄະນະວິຊາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆໃນ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ.