ທີີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

    ຫ້ອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ ຂຽນຫຍໍ້ “ຄວ”, ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດ “ Office of Research and Academic Services ”,
ເປັນກົງຈັກບໍລິຫານ ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ອະທິການບໍດີ ດ້ານວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ເປັນຈຸດໃຈກາງ ໃນການປະສານງານ ກັບບັນ

ດາຄະນະວິຊາ, ຫ້ອງການ, ການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.


ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ

ໜ້າທີ່.
    ຫ້ອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1) ສຶກສາອົບຮົມດ້ານການເມືອງ, ແນວຄິດ, ຄຸນສົມບັດ ແລະ ລະບຽດກົດໝາຍຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານພາຍໃນ ຫ້ອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາ
ການ ໃຫ້ເປັນພົນລະເມືອງດີຂອງຊາດ.
2) ສັງລວມແຜນໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ຈາກບັນດາ ຄະນະວິຊາ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ພາຍໃນ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ.
3) ສົ່ງເສີມຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມ.
4) ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ.
5) ຜັນຂະຫຍາຍຜົນ ຂອງການ ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ອອກສູ່ສັງຄົມ, ຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ໃຫ້ສັງຄົມຮັບຮູ້ດ້ວຍຮູບການ ຈັດສໍາມະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ.
6) ຂື້ນແຜນນໍາໃຊ້ງົບປະມານ, ແຫຼ່ງລາຍຮັບ, ວັດຖຸ - ອຸປະກອນ, ອາຄານສະຖານທີ່ ແລະ ພາຫະນະທີີ່ຂື້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
7) ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ, ສະຫຼຸບ - ລາຍງານ ການເຄືອນໄຫວ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການຂອງ
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ການຈັດຕັ້ງຂັ້ນເທິງຮັບຊາບ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.
8) ພົວພັນ, ປະສານງານ ກັບບັນດາຫ້ອງການ, ຄະນະວິຊາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ຢູ່ມະຫາວິທະ ຍາໄລສຸພານຸວົງ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
9) ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.

ຂອບເຂດສິດ.
    ຫ້ອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ ມີຂອບເຂດສິດ ດັ່ງນີ້:
1) ພິຈາລະນາ ບົດສະເໜີໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ, ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ.
2) ສະເໜີແຜນພັດທະນາ ວຽກງານ ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ, ແລກປ່ຽນປະສົບການຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພະນັກງານ - ອາຈານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
3) ສັງລວມ, ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ທຸກການເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານ ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງໃຫ້
ການຈັດຕັ້ງຂັ້ນເທິງຮັບຊາບເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.
4) ສ້າງລາຍຮັບທາງດ້ານວິຊາການ ດ້ວຍຮູບການຕ່າງໆ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.
5) ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານ - ອາຈານ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວ້າ, ຕາມລະບຽບການ.
6) ປະຕິບັດສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.
ການຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈຮ່ວມກັບກັບສາກົນ ແລະ ມາຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆຂອງພາກພື້ນ