ສຳນັກງານອະທິການ:
            ສຳນັກງານອະທິການບໍດີປະກອບມີີ 8 ຫ້ອງການ, ຫໍສະໝຸດ ແລະ 1 ສູນ ເຊິ່ງເປັນສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງ
ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ, ແຕ່ລະຫ້ອງການແມ່ນເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ອະທິການບໍດີຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເຊິ່ງເປັນຈຸດ
ລວມຂອງມະຫາວິທະຍາໄລໃນການບໍລິຫານ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາວິທະຍາໄລຂອງພວກເຮົາ,ສຳນັກງານອະທິການບໍດີເປັນ
ຈຸດພົວພັນປະສານງານ ແລະ ປຶກສາຫາຫຼືວຽກງານທັງໝົດທີ່ບັນດາຄະນະວິຊາ ສະເໜີມາ, ຕ້ອນຮັບກັບບັນດາແຂກທີ່ເຂົ້າມາ
ຢ້ຽມຊົມຫຼືເຂົ້າມາພົວພັນຮ່ວມມືປະສານງານໃນການພັດທະນາມະຫາວິທະຍາໄລຮ່ວມກັນ ເພາະມະຫາວິທະຍາໄລຂອງພວກ
ເຮົາກຳລັງພັດທະນາ ແລະ ຕ້ອງການໃຫ້ອາຈານຂອງພວກເຮົາໄປສຶກສາຕໍ່ໃນ ມະຫາວິທະຍາໄລເພື່ອນບ້ານເປັນຕົ້ນ ສປປ
ຈີນ,ສສຫວຽດນາມ, ມະຫາວິທະຍາໄລຈາກປະເທດໄທ,ມາເລເຊຍເປັນ
ຕົ້ນເຊິ່ງພວກເຮົາກໍ່ມີການແລກປ່ຽນທືນແບບນີ້ເປັນຕົ້ນ
ມາພິເສດທາງປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ແມ່ນມີໂຄງການຫຼາຍໆຢ່າງໃນການພັດທະນາຮ່ວມກັບມະຫາວິທະຍາໄລຂອງພວກເຮົາ:
- ສປປຈີນໄດ້ມອບຫ້ອງການຮຽນການສອນທີ່ໃຊ້ລະບົບແບບທັນສະໄຫມໃຫ້ກັບມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງຈຳນວນ 1 ຫ້ອງ.
- ທາງມະຫາວິທະຍາໄລຊຽງໃຫມ່ໄດ້ຊ່ວຍເຫລືອແລະຕິດຕັ້ງລະບົບການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ທັນສະໄຫມໃຫ້ກັບຫໍ
  ສະໝຸດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ.
- ໂຄງການ ADB ໄດ້ມອບອຸປະກອນ IT ໃຫ້ກັບສູນ IT ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງຈຳນວນ 1 ຫ້ອງບໍລິການ ແລະ 1
  ຫ້ອງເຝຶກອົບຮົມຄົບສຸດ.
  ນີ້ຄືຜົນງານຈາການຮ່ວມມືຈາກທຸກຝ່າຍແຕ່ທັງນີ້ທັງນັ້ນກໍ່ຕ້ອງຜ່ານການພິຈະລະນາຈາກສະພາມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ຂື້ນກັບມະ
ຫາວິທະຍາໄລທີ່ຂື້ນກັບສຳນັກງານອະທິການບໍດີນັ້ນເອງ.

 

ປະກອບມີ: 8 ຫ້ອງການ 1 ສູນ ດັ່ງນີ້:
1. ຫ້ອງການວິຊາການ
2.ຫ້ອງການຈັດຕັ້ງ
3.ຫ້ອງການການເງີນ
4.ຫ້ອງການເຄຫາບໍລິການ
5.ຫ້ອງການພົວພັນ ແລະ ການຮ່ວມມື
6.ຫ້ອງການຄົ້ນຄົ້ວວິທະຍາສາດ
7.ຫ້ອງການກິດຈະກຳຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ
8.ຫ້ອງການບໍລິຫານ
9.ສູນ IT
10.ຫໍສະໝຸດກາງ ມສ