(ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ສັບພະຍາກອນປ່າໄມ້)

ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ (ຄກປ)ສ້າງຕັ້ງຂື້ນກັບການສ້າງຕັ້ງ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ໃນວັນທີ່ 5 ເດືອນພະຈິກປີ 2003. ຄປກ ເປັນໜຶ່ງໃນ

ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ທີ່ໃຫ້ການບໍລິ ອ່ານລາຍລະອຽດທີ່ນີ້...>>(ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ)

ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນເມື່ອວັນທີ 11
ຕຸລາ 2007 ເປັນຄະນະທີ່ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກ ດ້ານວິຊາການ ຂອງມະຫາ
ວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ໂດຍປະຕິບັດຕາມຂໍ້ . ອ່ານລາຍລະອຽດໄດ້ຈາກນີ້>>>>


(ຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ)

ອີງຕາມການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສັງຄົມຂອງປະເທດລາວເຮົາໃນປັດ
ຈຸບັນນັບມື້ນັບມີການຂະຫຍາຍໂຕຢ່າງໄວວາ ວຽກງານການກໍ່ສ້າງອາຄານຕ່າງໆນັບມື້
ນັບຫລາຍຂຶ້ນຊຶ່ງເຫັນໄດ້ຈາກການລົງທຶນຂອງ. ອ່ານລາຍລະອຽດເພີ້ມເຕີມທີ່ນີ້>>>