• ປະວັດຄວາມເປັນມາ

    ອີງຕາມການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສັງຄົມຂອງປະເທດລາວເຮົາໃນປັດຈຸບັນນັບມື້ນັບມີການ ຂະຫຍາຍໂຕຢ່າງໄວວາ ວຽກງານການກໍ່ສ້າງອາຄານຕ່າງໆນັບມື້ນັບຫລາຍຂຶ້ນ . ຊຶ່ງເຫັນໄດ້ຈາກການລົງທຶນຂອງ ນັກທຸລະກິດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທັງຂອງລັດຖະບານ ແລະ ເອກະຊົນ ຫລາຍໂຄງການອອກແບບ ແລະ ການກໍ່ສ້າງຂະຫນາດໃຫຍ່.

  • ຈຸດປະສົງ

    ການສ້າງຕັ້ງສາຂາວິຊາການບໍລິຫານງານສະຖາປັດຕະຍະກຳເພື່ອໃຫ້ເປັນສາຂາທີ່ພັດທະນານັກວິຊາການໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມຊຳນານທາງດ້ານການບໍລິຫານວຽກງານການກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເຕັກໂນໂລຊີ ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງສັງຄົມ ໂດຍມີວັດຖຸປະສົງດັ່ງນີ້:

    • ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ສົນໃຈໃນສັງຄົມ ແລະ ຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບມໍປາຍມີໂອກາດ ເຂົ້າສຶກສາໃນລະດັບປະລິນຍາຕີຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບ

- ສ້າງໂອກາດໃຫ້ຄົນໃນສັງຄົມ ຫຼື ຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບໃນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍໄດ້ມີໂອກາດສຶກສາໃນລະດັບປະລິນຍາຕີໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
- ສາມາດຜະລິດນັກວິຊາການລະດັບປະລິນຍາຕີສາຂາບໍລິຫານງານສະຖາປັດຕະຍະກຳທີ່ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດພ້ອມທັງ ມີຈັນຍາບັນ ແລະ ຮູ້ຈັກຮັກປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ.

- ສາມາດຜະລິດ ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາໃຫ້ກາຍເປັນນັກວິຊາການທີ່ມີຄວາມຊຳນານໃນການຄົ້ນຄວ້າ ການຝຶກອົບຮົມ ສຳມະນາ ໃນ ສາຂາການບໍລິຫານງານສະຖາປັດຕະຍະກຳ ແລະ ການກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານ.

- ສາມາດສ້າງແຫລ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການແກ່ສັງຄົມດ້ານການບໍລິຫານທາງດ້ານສະຖາປັດຕະຍະກຳ ການບໍລິຫານການກໍ່ສ້າງ ແລະ ທີ່ປຶກສາການກໍ່ສ້າງ ເຄຫາສະຖານໄດ້ຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ.