Loading image. Please wait
This is the caption of image number 1
This is the caption of image number 1
This is the caption of image number 2
This is the caption of image number 3
This is the caption of image number 4
This is the caption of image number 5
This is the caption of image number 6
This is the caption of image number 7
This is the caption of image number 8


              

ຄສສ
1. ຄະນະສຶກສາສາດ (ຄສສ) ປະກອບມີ 3 ພາກວິຊາຄື:
          ຄູພາສາລາວ - ວັນນະຄະດີ
          ຄູພາສາອັງກິດ
          ຄູຄະນິດສາດ
ຄສທ
2. ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ (ຄສທ)ປະກອບມີ 6 ພາກວິຊາຄື:
          ເສດຖະສາດ
          ບໍລິຫານທຸລະກິດທົ່ວໄປ
          ບໍລິຫານການທ່ອງທ່ຽວ
          ບໍລິຫານທຸລະກິດ IT
          ບໍລິຫານທຸລະກິດລະຫວ່າງປະເທດ
          ບໍລິຫານການເງີນການທະນາຄານ
ຄກປ
3. ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ (ຄກປ) ປະກອບມີ 4 ພາກວິຊາຄື:
          ວິທະຍາສາດການປູກພືດ
          ວິທະຍາສາດການລ້ຽງສັດ
          ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້
          ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັດໂນໂລຊີອາຫານ
ຄວສ
4. ຄະນະວິສະວະກຳສາດ (ຄວສ) ປະກອບມີ 3 ພາກວິຊາຄື:
          ວິສະວະກຳໄຟຟ້າ
          ວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີ
          ວິສະວະກຳໂຍທາ
ຄສປ
5. ຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ (ຄສປ) ປະກອບມີ 2 ພາກວິຊາຄື:
          ສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ
          ສະຖາປັດຕະຍະກຳພາຍໃນ
ຄພສ
6. ຄະນະພາສາສາດ (ຄພສ) ປະກອບມີ 2 ພາກວິຊາຄື:
          ພາສາລາວ
          ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ