ສານຈາກທ່ານອະທິການ

     ຂາພະເຈົ້າຂໍສະດງຄວາມຍີນດີຕ້ອນຮັບທຸກທ່ານເຂົ້າສູ່
ເວັບໄຊ໌ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ. ໃນຂະນະທີ່
ໂລກກ້າວເຂົ້າສູ່ສັດຕະວັດທີ 21 ຍຸກຂອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ສປປລາວຕັ້ງເປົ້າໝາຍເພື່ອນຳເອົາປະເທດຊາດຂອງຕົນ.

ອານຕໍ່ເພີ່ມເຕີມໜ້າຕໍ່ໄປ

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

      ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ (Souphanouvong
University) ຂຽນຫຍໍ້ ມສ (SU) ໄກ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນ
ຕາມດຳລັດນາຍົກລັດທະມົນຕີສະບັບເລກທີ 169/ນຍ
ລົງວັນທີ 4 ພະຈິກ 2003 ແລະ ໄດ້ໄຂສົກສຶກສາ.

ອ່ານຕໍ່ເພີ້ມເຕີມໜ້າຕໍ່ໄປ

ດ້ານນິຕິກຳ

      ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ (ມສ) ໄດ້ຮັບການສ້າງ
ຕັ້ງຂື້ນຕາມດຳລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 169
/ນຍ. ລົງວັນທີ 4 ພະຈິກ 2003. ແລະໄຂສົກຮຽນຄັ້ງປະ
ຖົມມະເລີກຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 5 ພະຈິກ 2003
    ອີງຕາມດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດ
ຕັ້ງ ແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸ
ວົງ ສະບັບເລກທີ 099/ນຍ, ລົງວັນທີ 3 ເມສາ 2009

ອານຕໍ່ເພີ່ມເຕີມໜ້າຕໍ່ໄປ

ວິໄສທັດ

      ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງຈະພັດທະນາໄປຕາມວິ
ໄສທັດທີ່ວ່າ ລົງເລິກວິຊາສະເພາະ,ພັດທະນາຖ້ອງຖິ່ນ
ແລະ ກ້າວສູ່ມາດຕະຖານສາກົນ

ອານຕໍ່ເພີ່ມເຕີມໜ້າຕໍ່ໄປ

ຈຸດປະສົງ

     ເພື່ອສ້າງນັກວິຊາການ ແລະ ຊ່ຽວຊານລະດັບປະລິນ
ຍາຕຼີທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ພຽບພ້ອມທາງດ້ານຄວາມຮູ້
ຄວາມສາມາດ ສຸຂະພາບດີມີຄວາມສີວິໄລທາງກາຍ ແລະ
ຈິດໃຈ.
  ເພື່ອສ້າງມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ໃຫ້ກາຍເປັນສູນ
ການສຶກສາຊັ້ນສູງທີ່ດີເລີດໃນພາກເໜືອຂອງ ສປປລາວ

ອານຕໍ່ເພີ່ມເຕີມໜ້າຕໍ່ໄປ

ພາລະກິດ

      ສະໜອງແຮງງານລະດັບປະລີນຍາຕີຂື້ນໄປອອກຮັບ
ໃຊ້ສັງຄົມໂດຍຜ່ານການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ຂະບວນ
ການເຝິກອົບຮົມຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການພັດທະ
ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ.
- ຄົ້ນຄົ້ວວິໄຈທາງດ້ານວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ແລະ ວິ
 ທະຍາສາດສັງຄົມ
- ບໍລິການວິຊາການໃຫ້ແກ່ຊູມຊົນ ແລະ ຖ້ອງຖີ່ນ

ອ່ານຕໍ່ເພີ້ມເຕີມໜ້າຕໍ່ໄປ