ຜົນການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົາ

ນັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນ

ສົກສຶກສາ 2016-2017 ຊຸດທີ I

ຄຣິກເພື່ອເບີ່ງເພີ່ມເຕີມ

 

ຜົນການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົາ

ນັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນ

ສົກສຶກສາ 2015-2016 ຊຸດທີ II

ຄຣິກເພື່ອເບີ່ງເພີ່ມເຕີມ

 

ຜົນການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົາ

ນັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນ

ສົກສຶກສາ 2015-2016 ຊຸດທີ I

ຄຣິກເພື່ອເບີ່ງເພີ່ມເຕີມ

ຂໍ້ກຳນົດ: ວ່າດ້ວຍການ
ຄຸ້ມຂອງຜົນການຮຽນນັກສຶກສາ

- ອີງຕາມ: ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍ
ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງມະຫາ >>>>.
- ອີງຕາມ: ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການ
ແຕ່ງຕັ້ງອະທິການບໍດີມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ.

ອານຕໍ່ເພີ່ມເຕີມໜ້າຕໍ່ໄປ

ຂໍ້ກຳນົດ: ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມ
ຄອງປະກາສະນີຍະບັດຂອງນັກສຶກສາ

- ອີງຕາມ: ຂໍ້ກຳນົດສະບັບນີ້ໃຊ້ຊື່ວ່າ ຂໍ້ກຳນົດວ່າດ້ວຍ
ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ມະຫາວິທະຍາ
ໄລ ສຸພານຸວົງ>>>>>>>.
- ອີງຕາມ: ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການ
ແຕ່ງຕັ້ງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລ >>>>>.

ອານຕໍ່ເພີ່ມເຕີມໜ້າຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມຜ່ານຫຼັກສູດສົກ
2014-2015

     ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາຫລືຜ່ານຫຼັກສູດຂອງຄະນະວິຊາ
ທີ່ກຽມຈະເປິດສົກຮຽນໃຫມໃນສົກ 2014 - 2015 ນີ້ໂດຍ
ຜ່ານການຄົ້ນຄົ້ວພິຈາລະນາຈາກທາງຄະນະກຳມະການມະ
ຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ

ອານຕໍ່ເພີ່ມເຕີມໜ້າຕໍ່ໄປ