ກະເສດສາດແລະຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້

ຊື່ເວັບໄຊ
ຊື່ເຟດບຸກ ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ
ສະຖານທີ່ຕັ້ງ ບ້ານ ດອນໃຫ່ມ ຖະໜົນ 13 ເໜືອ ເມືອງ ແລະ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ
ຄະນະບໍດີ 1.    ທ່ານ ປອ ວົງປະສິດຈັນທະຄູນ
2.    ທ່ານ ປທ ບຸນລ່ຳ ສິງປາ
3.    ທ່ານ ປອ ຊໍ່ຊົງ ເບຣ່ຍເຕຍ
ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການ  071 410219

ຄຳຂັວນຂອງຄະນະ: ພັດທະນາວິຊາການແບບຍືນຍົງ ສົ່ງເສີມການຜະລິດທີສະອາດ ກ້າວສູ່ມາດຕະຖານສາກົນ
ວິໄສທັດຂອງຄະນະ: ສ້າງ ຄກປ ໃຫ້ກາຍເປັນສູນບໍລິການວິຊາການ, ນໍາໜ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່
ເໝາະສົມ, ໃສ່ໃຈທ້ອງຖິ່ນພັດທະນາດ້ານກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງແບບຢືນຍົງ.
ພາກວິຊາຮຽນມີທັງໝົດ 8 ພາກຄື:
 

  1. ພາກວິຊາ ວິທະຍາສາດພືດ
  2. ພາກວິຊາ ວິທະຍາສາດການລ້ຽງສັດ
  3. ພາກວິຊາ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້
  4. ພາກວິຊາ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີອາຫານ
  5. ພາກວິຊາ ສັດຕະວະແພດ
  6. ພາກວິຊາ ທ່ອງທ່ຽວນິເວດ
  7. ພາກວິຊາ ພັດທະນາຊົນນະບົດ
  8. ພັດທະນາຜະລິຕະພັນ ແລະ ການຕະຫຼາດ