ຄະນະສຶກສາສາດ

ຊື່ເວັບໄຊ
ສະຖານທີ່ຕັ້ງ ບ້ານ ດອນໃຫ່ມ ຖະໜົນ 13 ເໜືອ ເມືອງ ແລະ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ
ຄະນະບໍດີ
ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການ