ແຈ້ງການ

ເລື່ອງ: ການເສັງຂັດເລືອກນັກສຶກສາ ເຂົ້າຮຽນທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ສົກຮຽນ 2017-2018

ຄຣິກເພື່ອເບີ່ງເພີ່ມເຕີມ

 

ເປີດກອງປະຊຸມ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາຊັ້ນສູງທົ່ວປະເທດ ປະຈຳປີ 2016 ໃນລະຫວ່າງວັນທີ່
12-13 ມັງກອນ 2017 ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ

ຄຣິກເພື່ອເບີ່ງເພີ່ມເຕີມ

 

ຜົນການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົາ

ນັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນລະບົບປະລິນຍາຕີ

ຕໍ່ເນື່ອງເຂົ້າສົກສຶກສາ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ 2016-2017 ຊຸດທີ II

ຄຣິກເພື່ອເບີ່ງເພີ່ມເຕີມ

 

ຜົນການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົາ

ນັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນ

ສົກສຶກສາ 2016-2017 ຊຸດທີ II

ຄຣິກເພື່ອເບີ່ງເພີ່ມເຕີມ

 

ຜົນການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົາ

ນັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນ

ສົກສຶກສາ 2016-2017 ຊຸດທີ I

ຄຣິກເພື່ອເບີ່ງເພີ່ມເຕີມ

 

ຜົນການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົາ

ນັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນ

ສົກສຶກສາ 2015-2016 ຊຸດທີ II

ຄຣິກເພື່ອເບີ່ງເພີ່ມເຕີມ