ຜົນການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົາ

ນັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນລະບົບປະລິນຍາຕີ

ຕໍ່ເນື່ອງເຂົ້າສົກສຶກສາ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ 2016-2017 ຊຸດທີ I

ຄຣິກເພື່ອເບີ່ງເພີ່ມເຕີມ

 

ຜົນການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົາ

ນັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນ

ສົກສຶກສາ 2016-2017 ຊຸດທີ II

ຄຣິກເພື່ອເບີ່ງເພີ່ມເຕີມ

 

ຜົນການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົາ

ນັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນ

ສົກສຶກສາ 2016-2017 ຊຸດທີ I

ຄຣິກເພື່ອເບີ່ງເພີ່ມເຕີມ

 

ຜົນການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົາ

ນັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນ

ສົກສຶກສາ 2015-2016 ຊຸດທີ II

ຄຣິກເພື່ອເບີ່ງເພີ່ມເຕີມ

 

ຜົນການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົາ

ນັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນ

ສົກສຶກສາ 2015-2016 ຊຸດທີ I

ຄຣິກເພື່ອເບີ່ງເພີ່ມເຕີມ

ຂໍ້ກຳນົດ: ວ່າດ້ວຍການ
ຄຸ້ມຂອງຜົນການຮຽນນັກສຶກສາ

- ອີງຕາມ: ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍ
ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງມະຫາ >>>>.
- ອີງຕາມ: ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການ
ແຕ່ງຕັ້ງອະທິການບໍດີມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ.

ອານຕໍ່ເພີ່ມເຕີມໜ້າຕໍ່ໄປ